slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Ljudska univerza Kočevje

Polno ime: Ljudska univerza Kočevje
Kratica: LU Kočevje

 

Poslanstvo LU Kočevje je izobraževanje odraslih, spodbujanje razvoja človeških virov, zviševanje izobrazbene strukture prebivalstva s hkratnim povezovanjem in sodelovanjem z lokalno skupnostjo, poslovnimi partnerji in slovenskimi javnimi ustanovami ter vključevanjem v mednarodne projekte.

Izvajamo različne formalne in neformalne oblike izobraževanja ter programe, ki so oblikovani tako, da ustrezajo otrokom, mladini, odraslim in najstarejšim, s čimer zagotavljajo možnost vključevanja vseh prebivalcev v proces vseživljenjskega učenja.

V zadnjih letih je večji delež naše dejavnosti predvsem projektno organiziran. Povezujemo se z lokalnimi, slovenskimi in tujimi partnerji ter zastavljene projektne ideje uspešno uresničujemo.

Izvajamo projekte, ki prispevajo k dvigu družinske pismenosti, trajnostnemu razvoju in ohranjanju narave, k izboljševanju pismenosti posebne etnične skupine Romov, k uvajanju novih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih in boljši vključenosti ranljivih skupin v lokalno okolje.

LUK sodeluje pri vseh projektnih aktivnostih, kot koordinator pa je zadolžena za izvedbo konkretnih akcij.

S pomočjo zunanjih izvajalcev bo LU Kočevje razvila spletno stran www.kocevsko.eu v slovenskem in angleškem jeziku in jo redno posodabljala z aktualnimi vsebinami in pomembnimi dogodki projekta.

LUK bo skrbela za izobraževanje in usposabljanje učiteljev in pedagogov iz gozdne pedagogike, ki bodo sodelovali tudi pri ozaveščanju šolske mladine in odraslih oseb, živečih na območju Natura 2000 Kočevsko. Sodelovala bo pri ureditvi učne poti, opremljene z didaktičnimi pripomočki in maketami.

Ozaveščala prebivalce Kočevske, ki se bo na območju Kočevske Reke izvajalo v smislu ogleda učne poti in informacijskih tabel, ogleda izdelanih didaktičnih pripomočkov, izdelanih maket tarčnih vrst v projektu. Za ta namen bo LU Kočevje poskrbela za ustrezno opremo »Orlove sobe« v Kočevski Reki, pisarne in obeh delavniških sob za izvajanje izobraževanja in usposabljanja ter ozaveščanje obiskovalcev.

LU Kočevje koordinira promocijo projekta, ki se bo izvajala ves čas projekta. Izdelala bo vsa promocijska gradiva in jih objavila na spletni strani projekta. Izdelala bo in sodelovala tudi pri javnih objavah rezultatov ter pri izdelavi spletne knjigice – Laymans poročilo v slovenščini in angleščini.

Projektno skupino na LU Kočevje sestavljajo:

  • Tanja Struna
  • Sofija Šabić

Koordinatorica projekta: Tanja Struna

T: +386 51 433 565
E: tanja.struna@lu-kocevje.si

Ljudska univerza Kočevje

Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje
T: +386 1 893 82 70
F: +386 1 893 82 75
E: info@lu-kocevje.si
www.lu-kocevje.si