slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Publikacije

2017 junij Oneška jama – poročilo čiščenja – 

2017 maj Smetlijeva jama – poročilo čiščenja – 

2017 april Prepustitev delov biotopov naravnemu razvoju v zasebnih gozdovih na območju Natura 2000 Kočevsko za dobo 20 let

2017 april Zakup habitatnih dreves v zasebnih gozdovih za obdobje 20 let na območju Natura 2000 Kočevsko

2017 03 30 Mullerloch – projekt čiščenja – 

2017 05 08 Poročilo o aktivnostih na zimskem krmišču za orla belorepca v obdobju od decembra 2016 do februarja 2017

2016 12 30 Pregled antropogenih motenj na območju Reškega jezera

2016 10 26 Zimsko krmišče za orla belorepca (Heliaeetus albicilla)

2016 10 26 Poročilo o vzpostavitvi video nadzora nad znanim gnezdom in zimskim krmiščem orla belorepca

2016 10 26 Vzpostavitev mirne cone za ohranjanje gozdnih kur na območju Natura 2000 Kočevsko

2016 10 26 Popis številčnosti krokarja (Corvus corax) v zbirnem centru za odpadke v Mozlju

2016 09 30 Poročilo o čiščenju jame Mullerloch

2016 09 30 Poročilo o čiščenju Male Stankove jame

2016 07 29 Poročilo o čiščenju – Vodna jama 1 in Vodna jama 3 v Klinji vasi

2016 05 31 Analiza stanja gozdov na območju Natura 2000 Kočevsko

2016 04 29 Poročilo o čiščenju jame Schaffeichloch

2016 03 31 Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C4 za orla belorepca (Heliaeetus albicilla) na območju Natura 2000 Kočevsko

2016 03 31 Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C3 za divjega petelina Tetrao urogallus in gozdnega jereba Bonasa bonasia na območju Natura 2000 Kočevsko

2016 03 31 Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C2 za belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) in triprstega detla (Picoides tridactylus) na območju Natura 2000 Kočevsko

2016 02 29 Ožji gnezdilni habitat in hranjenje mladičev triprstega detla (Picoides tridactylus) na Kočevskem

2016 02 29 Možnosti in nevarnosti krmiljenja orla belorepca na območju Natura 2000 Kočevsko

2016 02 29 Prehranska niša orla belorepca (Haliaeetus albicilla) z idejnim predlogom za izvedbo dodatnega krmiljenja vrste v širši okolici Reškega jezera pri Kočevski Reki

2016 02 28 Prvo končno poročilo o kvaliteti podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja in izviru Bilpe in Radeščice/Obrha

2016 02 04 Inventarizacija jamske favne na Kočevskem – Poročilo o rezultatih raziskave pred sanacijskim čiščenjem jam

2016 02 09 Izhodiščna študija socio-ekonomskega stanja območja Natura 2000 Kočevsko

2016 02 09 Raziskava javnega mnenja o seznanjenosti javnosti z učinki projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314)  

2016 01 19 Poročilo o evidentiranju izhodiščnega stanja divjega petelina (Tetrao urogallus) na projektnem območju NATURA 2000

2015 12 21 Nadgraditev informacijskega sistema gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov na območjih Natura 2000

2015 12 18 Evidentiranje izhodiščnega stanja gozdnega jereba (Bonasa bonasia) na Kočevskem (poročilo)

2015 10 06 Prvo vmesno poročilo o kvaliteti podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja in izviru Bilpe in Radeščice/Obrha

2015 10 01 Popis belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) na območju Natura 2000 Kočevsko

2015 10 01 Popis triprstega detla (Picoides tridactylus) na območju Natura 2000 Kočevsko

2015 08 31 Zaključno poročilo o popisu onesnaženosti 90 jam na Kočevskem

2015 08 31 Projekt čiščenja – Smetljiva jama

2015 08 31 Projekt čiščenja – Vodna jama 1 pri Klinji vasi

2015 08 31 Projekt čiščenja – Vodna jama 3 pri Klinji vasi

2015 08 31 Projekt čiščenja – Schaffeichloch

2015 08 31 Projekt čiščenja – Oneška jama

2015 08 31 Projekt čiščenja – Mala Stankova jama

2015 05 20 Analiza in ocena stanja projektnega območja

2015 05 21 Izhodišča za upravljanje projektnega območja

 

 

 

 


Vsebina je v pripravi

Vsebina je v pripravi