slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Gozdni jereb (Bonasa bonasia)

Biologija vrste

Gozdni jereb je manjša vrsta gozdne kure velika 35 cm in težka med 400 in 450 gramov. Njuno perje v barvah rjavih odtenkov je izrazito varovalne barve. Samec ima črn podbradek in nekoliko daljše perje na glavi.
Samica v mesecu maju v talno jamico znese 7 do 11 jajc. Gozdni jereb se hrani predvsem z rastlinsko hrano; mladiči deloma tudi s hrano živalskega izvora. Pozimi glavno vrsto hrane predstavljajo popki in moški cvetovi leske, pa tudi breze ali jelš poleti in jeseni pa se prehranjuje s plodovi črnega bezga, jerebike, mokovca, breka, gloga, češmina in drugimi plodonosnimi vrstami.

Življenjski prostor

Živi v pretežno raznodobni iglasti in mešani gozdovi z veliko leske različne starosti. Samica in samec celo leto živita na teritoriju velikem okoli 40 ha Tega pred drugimi sovrstniki branita, še posebej samec z značilnim visokim petjem. Zlasti zaraščajoče površine ter površine gozdov v nastajanju s pestro zeliščno, grmovno in drevesno sestavo nudijo gozdnemu jerebu varen in ugoden življenjski prostor. Za skrivališča in prenočevanje potrebuje manjše skupine odraščajoče smreke ali jelke.

Grožnje

Glavna grožnja vrsti je hitro spreminjanje življenjskega prostora ter plenilci.
Zaraščajoče površine dokaj hitro preraščajo v visoke gozdove, leska izginja tudi po zaslugi gozdarjev, ki je odstranjujemo v sklopu gojitvenih del, močno prisotno je še vedno objedanje po jelenjadi in srnjadi. Divji prašič, lisice, jazbec, vrani in drugi plenilci plenijo njihova gnezda.

Razširjenost

Gozdni jereb v zadnjih desetletjih hitro izginja. Njegova razširjenost se pomika v višje ležeče predele. V Sloveniji je v visokogorju še prisoten, ravno tako v goratih predelih Evrope in skoraj povsod po gozdovih na severu in severozahodu Evrope.

Ohranitveno stanje vrste na SPA Kočevsko: neugodno (poročanje 2009)

Populacija gozdnega jereba je bila pred letom 2000 ocenjena na 100 do 300 parov. V zadnjem obdobju so bili zabeleženi le redki podatki o opažanju vrste, zato ocenjujemo, da je populacija drastično upadla.

Projektne aktivnosti

S posnemanjem procesa zaraščanja gozda ter s pospeševanjem pojavnosti in rasti skupin lesk, brez in drugih plodonosnih vrst strmimo k oblikovanju ugodnejšega življenjskega prostora za gozdnega jereba. S sadnjo manjših skupin smrek, jerebik, brekov, mokovcev želimo popestrili njegov habitat. Posajene površine smo ogradili z zaščitno ograjo. Nastale so t.i. prehranjevalne ograje. Na določenih delih gozdov z načrtovanjem specifičnih ukrepov tako v gozdno gospodarskih načrtih gozdno gospodarskih enot kot posledično v podrobnih načrti uveljavljamo načelo »gospodarjenja za vrsto«. Gozdne kure so zelo občutljive talne gnezdilke, zato je poleg usmerjenega razvoja gozdov, pomembno tudi stalno in strokovno usmerjanje populacij lovnih vrst.

Varstveni status

V Sloveniji zavarovana vrsta. Na Rdečem seznamu (revizija IBA 2011) je opredeljena kot vrsta blizu ogroženosti (NT).

Galerija slik