slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Informacije za javnost

Zaradi posledic vetroloma Orlova pot do nadaljnjega zaprta

Sporočilo za javnost: Kočevje, 4.1. 2018

Močan veter, ki je po Kočevskem pustošil 11. in 12. decembra, je močno prizadel tudi območje Kočevske Reke, vključno z Orlovo potjo v gozdnem rezervatu Jezero. 950-metrsko traso nedavno urejene tematske poti blokira 14 padlih dreves. Pot je na dveh mestih hudo poškodovana (v obsegu 5 m delno, 10 m pa v celoti odtrgana). Trenutne razmere ne omogočajo varnega obiska območja, zato pot do preklica ostaja zaprta.

 

Na Kočevskem bomo znova čistili jame

Sporočilo za javnost: Kočevje, 8.3. 2017

 

Zadnji vikend v  marcu 2017 oziroma prvi vikend v  aprilu 2017 bodo jamarji JK Novo mesto odstranili odpadke iz Golobje jame ob regionalni cesti Livold – Mozelj.

Med 8. in 9. aprilom 2017 bodo jamarji iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana očistili Smetljivo jamo ob gozdni cesti na Mestni Vrh.

 

Načrtujemo odstranitev 55 m3 odpadkov iz jame Schaffeichloch pri Koprivniku

Sporočilo za javnost: Kočevje, 25.3. 2015

V okviru aktivnosti na projektu LIFE KOČEVSKO-Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko bo 2. in 3. aprila potekalo čiščenje kraške jame Schaffeichloch ali Škalove jame v bližini Koprivnika. Glede na podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo popisa stanja onesnaženosti pri pregledu notranjosti brezna pričakujemo, da bo iz jame odstranjeno okoli 55 m3 odpadkov. Zaradi bližine ceste je jama lažje dostopna, kar omogoča odlaganje odpadkov v njeno notranjost.

Čiščenje bodo izvajali predstavniki Jamarskega kluba Novo mesto. Ti so v preteklem letu uspešno izvedli medijsko zelo odmevno sanacijo jame Mišnica pri vasi Vrbovec pri Dobrniču, ki zaradi zamašitve z odpadki ni več požirala meteornih voda ob večjih in dolgotrajnih nalivih.

Gre za tehnično izredno zahteven podvig, ki zaradi specifične stopenjske oblike 20 m globokega brezna zahteva uporabo vrvne tehnike. Odpadki se nahajajo na dveh nivojih in sicer na dnu vhodnega brezna in nadalje še v notranjem breznu. Glede na podatke iz popisa in izdelan Projekt čiščenja se v jami nahaja okoli 22 m3  drobnih komunalnih odpadkov, 11 m3  večjih gospodinjskih aparatov, 11 m3 ostankov vozil in traktorskih gum, 6 mgradbenih odpadkov ter do 5 m3 mrhovine oz. živalskih odpadkov v vrečah. Izvlek odpadkov bo motoriziran in sicer s pomočjo kamiona z dvigalno roko. Ločevanje odpadkov v zbirne zabojnike in odvoz bo potekalo mehanizirano na licu mesta. Dejanske količine odstranjenih odpadkov bodo izmerjene naknadno ob sprejemu v zbirni center.

Zaradi bližine ceste in s tem lažje dostopnosti vhoda jame za  ponovno odlaganje različnih odpadkov nameravamo po izvedeni sanaciji dostop do vhoda zaščititi z leseno ograjo. Ker domnevamo, da to ne bo dovolj, razmišljamo tudi o tem, da se na vrhu vhodnega brezna zgradi prestrezno pregrado, ki bo preprečila, da novo odložene smeti padejo v globino jame. V bližini bo postavljena tudi tabla z osnovnimi informacijami o jami z opozorilom o prepovedi odlaganja smeti.

Na področju Kočevske je skupno registriranih 1.829 jam od katerih je po ocenah strokovnjakov okoli 10% močno onesnaženih.  V letih 2016 i 2017 namerava Občina Kočevje očistiti in sanirati 6 izbranih kraških jam v katerih se nahaja okoli 120 m3 različnih vrst odpadkov. Vzporedno z izvajanjem sanacij načrtujemo tudi različne dogodke s katerimi bomo ozaveščali lokalno in širšo javnost o vplivu odlaganja odpadkov v kraško podzemlje na kakovost pitne vode in možnostih preživetja zaščitenih jamskih organizmov s poudarkom na človeški ribici (Proteus anguinus).

Več o vsebini in poteku različnih aktivnosti projekta  LIFE KOČEVSKO lahko najdete na spletni strani http://life-kocevsko.eu/.

Kontakt: T: 01 8938 229, E: anja.janes@kocevje.si, marija.mihelič@kocevje.si,

Občina Kočevje s partnerji pridobila enega od treh projektov LIFE v Sloveniji

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE KOČEVSKO

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je za sofinanciranje iz programa LIFE+ v letu 2013 prejelo 34 projektnih predlogov in jih posredovalo Evropski komisiji. Po zaključenem devetmesečnem postopku ocenjevanja in izbora je Evropska komisija 25. marca letos za sofinanciranje potrdila tri slovenske projekte, dokončno pa je seznam projektov za sofinanciranje 7. aprila potrdil še odbor LIFE.

Sredstva LIFE bodo pridobili trije slovenski projekti, med njimi tudi Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem – LIFE KOČEVSKO, ki ga je prijavila Občina Kočevje s partnerji. Projekt je skupno vreden 2.270.013 EUR, od tega je 1.135.006 EUR sredstev iz programa LIFE+, MKO pa bo prispeval 681.004 EUR oz. 30 % projektne vrednosti.

Projektna prijava LIFE KOČEVSKO je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko ob upoštevanju ostalih dveh komponent trajnostnega razvoja. K projektu je kot vodilni partner pristopila občina Kočevje, partnerji projekta pa so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Ljudska univerza Kočevje.

Kočevsko je najbolj bogato gozdnato območje Natura 2000 v Sloveniji, vendar poleg gozdov zajema še bogat podzemni habitat z domovanjem človeške ribice kot glavnim indikatorjem čiste podzemne vode. V projektu je glavni cilj izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, triprsti detelj in belohrbti detelj), za edini par orla belorepca na Kočevskem v Kočevski reki in v podzemlju za varstvo podzemnega habitatnega tipa ter človeške ribice ter s tem tudi ohranjanje vodnih virov v jamah. V procesu izvedbe teh projektov želimo doseči tudi razvojni konsenz območja s čim širšim naborom deležnikov.

Za potrebe aktivnega varstva gozdne biodiverzitete bomo na demonstrativni način preizkusili ukrepe kot so vzpostavitev ekocelic z ukrepanjem v obliki posek z in brez ograde, vpeljali mehanizem zakupov zasebnih gozdnih površin za namene vzpostavitve ekocelic za vsaj 20 let, preizkusili bomo nove metode redčenja in vzpostavitve mreže habitatnega drevja. Na nekaterih ključnih delih bomo vzpostavili tudi poseben režim na gozdnih cestah.

Za namene varstva gnezda in prehranskega habitata orla belorepca v Kočevski reki bomo vzpostavili režim obiskovanja na ribiškem rezervatu z obiskovalno infrastrukturo, opazovalnim stolpom, urejenim info-centrom in nadzornim centrom v bližnjem objektu.

Varstva podzemnega habitata se bomo najprej lotili z analizami kvalitete podzemne vode, prisotnosti človeških ribic in drugih analiz (poudarek na stanju onesnaženosti) v vnaprej izbranih jamah. V konkretnih akcijah ohranjanja bomo izvedli čiščenje vsaj dveh onesnaženih jam, ki predstavljata vodni vir, vzpostavitve nadzornega sistema in nakup zemljišč in preprečitve dostopa do jam, ki so predmet ponavljajočega onesnaževanja. S temi akcijami bomo izboljšali stanje podzemnih vodnih virov in možnosti povečanja populacije človeške ribice.

V vse aktivnosti projekta bo povabljen širši krog deležnikov iz lokalne, regijske in državne ravni, da bomo lahko zagotovili usklajene in trajne rešitve, ki bodo v sozvočju z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi vidiki razvoja Kočevskega z Obkolpjem.  Projekt LIFE Kočevsko je prvi izmed serije projektov, ki bo skušal v regijo umestiti princip »razvoja z naravo« temelječega na človeških in naravnih potencialih območja.