slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Občina Kočevje

Polno ime: Občina Kočevje
Kratica:  OK

 

Občina Kočevje je s površino 555,4 km2 največja občina v Republiki Sloveniji. Leži med Loško in Ribniško dolino na severu, Belo Krajino na vzhodu ter rekama Kolpo in Čabranko na jugu. V občini najdemo 74 naselij, v katerih živi okoli 16.500 prebivalcev. Upravno, gospodarsko in kulturno središče občine je mesto Kočevje, ki leži v najširšem delu Kočevskega polja ob ponikalnici reki Rinži na nadmorski višini 464 m.

Pokrajina okrog Kočevja (Kočevsko) spada med najbolj ohranjene naravne predele Slovenije in tudi Srednje Evrope. Skoraj 90% njene površine pokrivajo gozdovi, med katerimi prevladujejo dinarski gozdovi jelke in bukve. Gozdna pogorja Kočevske so še pred stoletjem samevala kot nepristopen pragozd, ki se ga je nekaj ohranilo še danes.

Neokrnjena narava in izjemna biotska raznolikost sta naša dediščina, zato je eno izmed glavnih poslanstev občine v pokrajino umestiti princip trajnostnega razvoja z naravo, ki bo temeljil na naravnih in človeških potencialih območja.

Občina Kočevje je v sklopu projektnega partnerstva kot vodilni partner in prijavitelj projekta edina kontaktna točka Evropske komisije. Sodelujemo pri izvajanju in usklajevanju vseh projektnih aktivnosti, kot koordinator pa smo zadolženi za izvedbo akcij C1, E1, F1 in F3.

Akcija E1 obsega izdelavo 8 vhodnih tabel v skladu s pravili LIFE z vsemi zahtevanimi logotipi, ki jih bomo projektni partnerji namestili na vhode organizacij. Z vhodnimi tablami se bo povečala prepoznavnost projekta LIFE in Evropske komisije kot sofinancerja programa.

Naša glavna naloga je da v sklopu akcije F1, ki traja celoten čas trajanja projekta, torej 54 mesecev, vzpostavimo in vzdržujemo učinkovit sistem administrativnega in tehničnega vodenja ter poročamo o izvedenih projektnih aktivnostih v Bruselj, zunanjemu nadzorniku ter sofinancerju, Ministrstvu za okolje in prostor. Občina Kočevje vodi tudi upravni odbor in sodeluje v strokovnem odboru projekta.

Ob zaključku projektnih aktivnosti bomo preko zunanjega neodvisnega revizorja zagotovili revizijo celotnega projekta ter pripravili zaključno poročilo s priloženim revizorskim poročilom, kot je predvideno v sklopu akcije F3.

V okviru akcije C1 želimo z različnimi ukrepi čiščenja in sanacije podzemnih kraških jam vplivati na izboljšanje habitatnih pogojev za tarčno vrsto človeška ribica ter na splošno na kakovost habitatnega tipa Jame, ki niso odprte za javnost.

Gre za demonstracijski tip akcije pri katerem bomo skušali z različnimi tehničnimi izvedbami čiščenja in preprečevanja dostopa do jam ter vzpostavitvijo sistema za kontrolo in spremljanje kazalnikov omenjene tarčne vrste ter habitatnega tipa (monitoring) vplivati na izboljšanje kvalitete podzemne vode. Pričakujemo, da bodo izvedene aktivnosti predstavljale primer dobre prakse, ki se bo lahko po koncu projekta prenašala tudi na druga območja Natura 2000, kjer je zaznana onesnaženost podzemnih vodnih virov. Eden izmed glavnih ciljev akcije je tudi izboljšati ozaveščenost lokalnega prebivalstva kar bo v prihodnosti prispevalo k lažji identifikaciji povzročiteljev onesnaževanj in vzpostavitvi sistema nadzora.

Vodja projekta LIFE Kočevsko

Lilijana Štefanič
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
T: 01 89 38 232
E: lili.stefanic@kocevje.si

Strokovna sodelavka, koordinatorka

dr. Anja Meszaroš
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
T: 01 89 38 229
E: anja.meszaros@kocevje.si

Strokovna sodelavka, koordinatorka

Marija Mihelič
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
T: 01 89 38 229
E: marija.mihelic@kocevje.si

 

Občina Kočevje

Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje
T: 01 893 82 20
F: 01 893 82 30
E: obcina@kocevje.si

www.kocevje.si