slen
LIFE13 NAT/SI/000314
O projektu

Projektne akcije in rezultati

Objavljeno 13. 1. 2015 v O projektu

A1 Priprava naravovarstvenih izhodišč

V sklopu akcije A1 se bo pripravila analiza obstoječih podatkov strokovnih služb (ARSO, ZGS, ZRSVN, ZRSVKD, ZZRS, IZVRS, ARSKTRP,…) in obstoječih sektorskih načrtov (gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot, območni lovsko-upravljavski načrti in letni lovski programi, ribiško gojitveni načrti, načrt upravljanja z vodami, letni vzdrževalni in sanacijski programi upravljanja z vodami) na območjih Natura 2000 Kočevsko. Z analizo bo narejen celostni pregled ukrepov, ki so bili izvedeni na podlagi sektorskih načrtov ter podrobneje ovrednotena uspešnost upravljanja z območij Natura 2000 Kočevsko. Oblikovale se bodo usmeritve za odpravo pomanjkljivosti ter večje usklajevanje sektorjev pri upravljanju območij Natura 2000 Kočevsko.

Celotna akcija A1 bo organizirana po načelu vključevanja deležnikov (participacije). Po opravljeni analizi sektorskih podatkov bodo organizirane 3 najpomembnejše sektorske delavnice: gozdarstvo in lovstvo, vode in ribištvo ter kmetijstvo in prostorsko načrtovanje, na katerih se bo predstavilo rezultate analiz ter skupaj z deležniki pripravila sektorska SWOT analiza.

Na podlagi sektorski SWOT delavnic se bo izdelal dokument »Izhodišča za upravljanje območij Natura 2000 Kočevsko«. V Izhodiščih bodo konkretizirane upravljavske cone območij Natura 2000 Kočevsko, ki bodo nadgrajene z območji aktivnih in pasivnih ukrepov za posamezne sektorje. Vsebina Izhodišč bo osnova za nadaljnje delo na izvajanju projekta.

Status: Akcija je v celoti izvedena in zaključena.

Rezultati

A2 Evidentiranje izhodiščnega stanja tarčnih kvalifikacijskih vrst ter kvalifikacijskega habitatnega tipa in izhodiščne socio-ekonomske analize območij Natura 2000 Kočevsko

V akciji A2 se bo izvedlo izhodiščni popis stanja tarčnih vrst in njihovih habitatov ter tarčnega habitatnega tipa. Poleg teh izhodiščnih popisov se bo v sklopu akcije A2 na SWOT delavnicah akcije A1 izvedel tudi izhodiščni popis socio-ekonomske analize območja Natura 2000 Kočevsko. V sklopu akcije A2 se bodo ugotovile izhodiščne vrednosti kazalnikov in določile referenčne vrednosti, s katerimi bomo lahko preko D akcij merili (kvantitativno in kvalitativno) uspešnost izvedbe konkretnih akcij na terenu – C akcij. Akcija A2 je bistvena pripravljalna akcija za izvedbo konkretnih akcij na terenu – C akcij.

Status: Akcija je v celoti izvedena in zaključena.

Rezultati

A3 Priprava izvedbenih načrtov za konkretne akcije na terenu – C akcije

Na podlagi rezultatov iz akcij A1 in A2 bodo pripravljeni izvedbeni načrti za izvajanje konkretnih akcij na terenu – C akcij, s katerimi bomo izboljšali stanje tarčnih vrst in habitatnega tipa. Izvedbeni načrti se bodo izdelali posebej kot projektni načrti, vendar se bodo vključili v obstoječe sisteme sektorskega načrtovanja – kot primeri sektorskih izvedbenih načrtov (gozdnogojitveni načrti, letni lovsko upravljavski načrti, letni program dela javne službe na področju urejanja voda, program izvedbe del občinske komunalne službe ter druge izvedbene načrte).

Akcija A3 vsebuje ključne strokovne podlage za prostorsko umestitev akcij in natančna navodila za izvedbo le teh. Izdelani primeri izvedbenih projektov bodo predstavljali primere dobre prakse za prenos na druga območja Natura 2000 v Sloveniji.

V sklopu akcije A3 bo nadgrajen računalniški program za vodenje baze ukrepov opredeljenih v gozdnogojitvenih načrtih ZGS in vneseni načrti zapor na gozdnih cestah v občinski prostorski informacijski sistem.

V akciji A3 bo nadgrajen tudi obstoječi kataster jam ter narejen predlog zapiranja dovozov do onesnaženih jam oziroma urejanja dovozov do tistih jam, kjer se bo izvedlo čiščenje jam, kar bo tudi vneseno v občinski prostorski informacijski sistem.

Status: Akcija je v celoti izvedena in zaključena.

Rezultati

B1 Zakupi zemljišč za izvedbo ukrepov v zasebnih gozdovih

V sklopu akcije A3 bodo določena območja, kjer se bo izvajalo ukrepe za tarčne vrste. Nekatera območja predvidena za varstvo tarčnih vrst (rastišča divjega petelina, pragozdni ostanki, območja v katerih je povečan delež odmrle lesne biomase večjih dimenzij) so v zasebni lasti. V sklopu akcije B1 je predviden podpis pogodb z lastniki gozdov ter plačilo nadomestila za zakupov gozdov za ekocelice in habitatno drevesa za obdobje 20 let.

Status: Akcija je v celoti izvedena in zaključena.

Rezultati

Rezultati

C1 Izboljšanje habitata človeške ribice in habitatnega tipa jame, ki niso odprte za javnost

Akcija C1 je namenjena izboljšanju kvalitete habitata HT jame, ki niso odprte za javnost ter tarčne vrste človeška ribica. Akcija je razdeljena na podakcije:

C1.1 Sanacija s čiščenjem onesnaženih jam

C1.2 Omejevanje dostopa do najbolj obremenjenih jam z leseno ali kamnito zložbo

C1.3 Omejevanje onesnaževanja jam z postavitvijo opozorilnih tabel o prepovedanem odlaganju odpadkov

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

C2 Izboljšanje stanja habitata in populacije triprstega detla in belohrbtega detla

V sklopu akcije C2 se bodo izvajali ukrepi za izboljšanje stanja prehranjevalnega habitata triprstega detla in belohrbtega detla. Glede na akcijo A2 in A3 ter akcijo B1 se bodo akcije na terenu izvajale znotraj območja ekocelic z ukrepanjem tako v državnih kot v zasebnih gozdovih kot širša območja kjer se bo izvajalo redčenje. Na območjih, ki so predvideni kot ekocelice z ukrepanjem se bo izvajalo različne ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo povečanje primerne mrtve ali odmirajoče lesne mase (ležeča in stoječa drevesa). Glavni ukrepi so redčenja sestojev z metodami obročkanja drevesnega floema (drevesnih sokov), označevanja dreves, označevanja območij ekocelic, evidentiranja geolokacij z GPS in prenos v gozdarski informacijski sistem, ki bo nadgrajen v akciji A3.

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

C3 Ukrepi izboljšanja stanja habitata in populacije divjega petelina in gozdnega jereba

Akcija C3 je namenjena izboljšanju habitata ter zmanjšanju negativnih vplivov na populacijo divjega petelina in gozdnega jereba. Akcija je razdeljena na podakcije:

C3.1 Ukrepi za izboljšanje stanja na rastiščih divjega petelina in staniščih gozdnega jereba – motnje človeka

C3.2 Ukrepi za izboljšanje prehranjevalnega habitata divjega petelina in gozdnega jereba

C3.2 Ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov divjadi na populacije divjega petelina in gozdnega jereba

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

C4 Izboljšanje stanja habitata in populacije orla belorepca

Akcija C4 je namenjena izboljšanju stanja gnezditvenega in prehranjevalnega habitata orla belorepca ter zmanjšanj človeških vplivov na populacijo v ožjem območju znanega gnezda. Akcija se nanaša na območje cone orla belorepca, ki se nahaja v neposredni bližini jezera v Kočevski reki. Akcija se deli na podakcije:

C4.1 Vzpostavitev nadzora nad znanim gnezdom orla belorepca

C4.2 Izboljšanje prehranjevalnih možnosti orla belorepca

C4.3 Zmanjšanje motenj človeka na gnezditveno uspešnost orla belorepca

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

D1 Merjenje učinkov konkretnih terenskih akcij z monitoringom kazalnikov stanja tarčnih vrst in njihovega habitata ter stanja tarčnega habitatnega tipa

Preko spremljanja kazalnikov razvitih v akciji A2 se bo merilo učinke konkretnih terenskih akcij – C akcij. S spremljanjem kazalnikov bomo lahko ugotavljali uspešnost izvajanja ukrepov izvedenih v projektu in naredili zaključke o ustreznosti izvedenih ukrepov oz. izboru najbolj učinkovitih ukrepov. Kazalniki nam bodo pokazali, kakšen vpliv tako kvalitativni kot kvantitativni smo imeli na populacije tarčnih vrst in na njihove habitate.

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

D2 Ocena socio-ekonomskih učinkov projektnih akcij in delovanja tarčnih ekosistemov

V akciji D2 se bo preko vodenih intervjujev ponovno izvedla hitra metoda ocenjevanja socio- ekonomskih koristi projekta – ciljno na koristi že izvedenih projektnih akcij.

Akcija D2 vključuje tudi raziskavo o delovanju ekosistemov, ki bo proučevala delovanje tarčnih ekosistemov tekom projekta in na koncu projekta. Študija bo temeljila na proučevanju 2 tarčnih ekosistemov na območju Natura 2000 Kočevsko in sicer: gozdnega ekosistema in ekosistema podzemlja. Študija bo skušala oceniti učinke projekta na delovanje obeh tarčnih ekosistemov in podati usmeritve za dolgoročno zagotavljanje naravnih procesov v obeh tarčnih ekosistemih. Z rezultati študije bomo lahko ocenili trende gibanja ekosistemskih storitev/funkcij tekom projekta in identificirali spremembe, ki izhajajo ravno zaradi projektnih aktivnosti.

Obe študiji v akciji D2 bosta podali celovit pregled socio-ekonomskih in ekosistemskih učinkov projekta.

E1 Vhodne table LIFE projekta na vhodih partnerskih organizacij

Zaključek akcije E1 in namestitev vhodnih tabel

Občina Kočevje je v mesecu oktobru predčasno zaključila z izvajanjem aktivnosti na akciji E1. Na uvodnem kick-off srečanju projektnih partnerjev, ki je potekalo dne 16. in 17. 10 2014 v Kočevju, so vsi predstavniki partnerskih organizacij prejeli vhodne table z izdelanimi logotipi v skladu s pravili projektov LIFE, ki jih bodo namestili na vhode svojih organizacij. Vhodne table prispevajo k večji prepoznavnosti in promociji projekta LIFE Kočevsko.

Status: Akcija je  v celoti izvedena in zaključena.

Rezultati

E2 Spletna stran projekta in celostna grafična podoba projekta

V sklopu akcije E2 se bo vzpostavila spletna stran projekta ter izdelala celostna grafična podoba projekta, ki se bo uporabljala pri vseh promocijskih materialih, tako da bo projekt prepoznaven v širšem prostoru.

Status: Akcija se izvaja; spletna stran je vzpostavljena in se redno posodablja.

Rezultati

E3 Mreženje z deležniki: izobraževanje in usposabljanje ter ozaveščanje

Akcija E3 vsebuje specializirana strokovna in splošna izobraževanja o pomenu gozdne in podzemne biodiverzitete (preko uporabe gozdne pedagogike) za odrasle lokalne/regionalne deležnike in otroke osnovnih in srednjih šol znotraj regije Kočevsko, kot natančno ciljana usposabljanja za tarčne skupine deležnikov iz javnega, zasebnega sektorja ter civilnih iniciativ: gozdarstvo, lovstvo, prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj z turizmom, kmetijstvo in naravovarstvo. Akcija se deli na podakcije:

E3.1 Izobraževanje in usposabljanje gozdarjev

E3.2 Izobraževanje in usposabljanje lovcev

E3.2 Izobraževanje in usposabljanje prostorskih načrtovalcev, razvojnikov, turističnih ponudnikov in kmetij z dopolnilno dejavnostjo

E3.4 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in pedagogov iz gozdne pedagogike

E3.5 Ozaveščanje šolske mladine

E3.6 Ozaveščanje odraslih

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

Rezultati

E4 Promocija projekta

Promocija rezultatov projekta bo zajemala izdelavo informativnih gradiv o tarčnih Natura 2000 vrstah in habitatnem tipu območij Kočevsko. Uporabljeni bodo standardni promocijski materiali kot so zloženke, razglednice, koledarji, majice, filmski spot, fotografska razstava,…

Rezultati

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

E5 Vzpostavitev didaktične učne poti ob jezeru in oprema naravovarstvene sobe »Orlova soba« v kulturnem domu v Kočevski reki

V sklopu pod-akcije E.5.1 bomo vzpostavili didaktično učno pot ob jezeru in v pod-akciji E.5.2 opremili Orlovo sobo v novo obnovljenem kulturnem domu v Kočevski Reki, ki bo po vzpostavitvi INFO sobe (Orlova soba) predstavljal osnovno celico projekta (C4 – akcija: video nadzor gnezda), izobraževalnih vsebin in njihovega podajanja širši javnosti (tesna povezava z akcijama E3 in E4) in se bo imenoval INFO naravovarstvena soba – ORLOVA soba.

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

E6 Laymans poročilo

S pomočjo tega poročila bodo projektni partnerji lahko na zelo poljuden način predstavili projekt in njegove rezultate širši zainteresirani javnosti.

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati :

F1 Vodenje projekta

Občina Kočevje vodi projekt, vodi upravni odbor, sodeluje v strokovnem odboru in poroča o projektnih aktivnostih. ZRSVN vodi strokovni odbor projekta, sodeluje na sestankih upravnega odbora, vodi sestanke strokovnega odbora projekta, poroča vodji projekta. ZGS in Ljudska univerza Kočevje sta vključena v upravni in strokovni odbor projekta, poročata obema vodjema in sodelujeta na sestankih.

Akcija vodenja projekta je obvezna in potrebna za zagotovitev učinkovite implementacije projektnih aktivnosti, kvalitativno in kvantitativno doseganje projektnih izdelkov in rezultatov ter navsezadnje za doseganje projektnih ciljev.

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

F2 Mreženje s sorodnimi projekti

V sklopu akcije F2 bodo projektni partnerji v začetni fazi projekta obiskali primer dobre prakse upravljanja z območji Natura 2000 in zavarovanim območjem narave v Narodnem parku Bavarski gozd na Bavarskem v Nemčiji in čezmejno v Narodnem parku Šumava v Češki republiki.

V zaključni fazi projekta bomo vsi projektni partnerji obiskali območje Dinaridov v Republiki Hrvaški in v Republiki Bosni in Hercegovini. Na tej strokovni ekskurziji bomo prenašali izkušnje in rezultate projekta sosednjima državama, ki imata poleg Slovenije največji delež Dinarskega gorstva in skupne dinarske populacije tarčnih vrst in habitatnega tipa. S tem bomo naredili učinkovit prenos znanja na novo članico EU Republiko Hrvaško in na potencialno kandidatko Republiko Bosno in Hercegovino, ki se bo morala v prihodnosti pripravljati na usklajevanje zakonodaje s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Poleg dveh strokovnih ekskurzij se bomo udeležili vsaj 2 mednarodnih konferenc znotraj Evrope, ki jih bodo organizirali sorodni projekti in mednarodne skupine za projektne tarčne vrste in habitatni tip, prednostno pa na temo ukrepov za divjega petelina in gozdnega jereba ter ukrepov za triprstega in belohrbtega detla.

Status: Akcija je izvedena in zaključena.

Rezultati

F3 Revizija projekta

Občina Kočevje bo s pomočjo zunanjega revizorja izdelala neodvisno revizijsko poročilo, ki bo priloženo končnemu poročilu projekta.

Status: Izbran je bil ponudnik, ki bo revizijo izvedel v sklepnem delu trajanja projekta.

F4 Načrt zagotavljanja dolgoročnosti rezultatov projekta

Za potrebe LIFE po LIFE bomo partnerji izdelali načrt dolgoročnega zagotavljanja ciljev projekta. Načrt bo vseboval LIFE po LIFE aktivnosti, ki jih bodo izvajali partnerji projekta in po potrebi tudi ključni deležniki. Vsi partnerji in ključni deležniki oz. njihovi pravni zastopniki bodo tudi podpisani na LIFE po LIFE načrtu.

Rezultati :

Status: Akcija je zaključena.