slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Publikacije

Popis belohrbtega (Dendrocopos leucotos) in triprstega detla (Picoides tridactylus) na območju Natura 2000 Kočevsko, november 2018

Sadnja 7500 sadik za izboljšanje prehranskih možnosti za vrsti gozdni jereb (Bonasa bonasia) in divji petelin (Tetrao urogallus), november 2018

Ocena tveganja, ki ga predstavlja nitrat za ekosisteme podzemne vode in človeško ribico na projektnem območju LIFE Kočevsko, maj 2018

Poročilo o oceni prehranske baze belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) v okolici zasedenih teritorijev na Kočevskem, februar 2018

Poročilo o kakovosti podzemskih voda na Kočevskem polju, ferburar 2018

Poročilo o popisu in čiščenju jam v okviru projekta LIFE Kočevsko, februar 2018

Poročilo o izvedbi odlova osebkov gozdnega jereba na projektnem območja za potrebe projekta LIFE Kočevsko, januar 2018

Poročilo o čiščenju Oneške jame, junij 2017

Poročilo o čiščenju Smetlijeve jame, maj 2017

Poročilo o prepustitvi delov biotopov naravnemu razvoju v zasebnih gozdovih na območju Natura 2000 Kočevsko za dobo 20 let, april 2017

Poročilo o zakupu habitatnih dreves v zasebnih gozdovih za obdobje 20 let na območju Natura 2000 Kočevsko, april 2017

Poročilo o čiščenju jame Mullerloch, marec 2017

Poročilo o aktivnostih na zimskem krmišču za orla belorepca v obdobju od decembra 2016 do februarja 2017, maj 2017

Pregled antropogenih motenj na območju Reškega jezera, december 2016

Poročilo o vzpostavitvi zimskega krmišče za orla belorepca (Heliaeetus albicilla), oktober 2016

Poročilo o vzpostavitvi video nadzora nad znanim gnezdom in zimskim krmiščem za orla belorepca, oktober 2016

Poročilo o vzpostavitvi mirne cone za ohranjanje gozdnih kur na območju Natura 2000 Kočevsko, oktober 2016

Popis številčnosti krokarja (Corvus corax) v zbirnem centru za odpadke v Mozlju, oktober 2016

Poročilo o čiščenju jame Mullerloch, september 2016

Poročilo o čiščenju Male Stankove jame, september 2016

Poročilo o čiščenju Vodne jame 1 in Vodne jame 3 v Klinji vasi, julij 2016

Analiza stanja gozdov na območju Natura 2000 Kočevsko, maj 2016

Poročilo o čiščenju jame Schaffeichloch, april 2016

Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C4 za orla belorepca (Heliaeetus albicilla) na območju Natura 2000 Kočevsko, marec 2016

Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C3 za divjega petelina (Tetrao urogallus) in gozdnega jereba (Bonasa bonasia) na območju Natura 2000 Kočevsko, marec 2016

Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C2 za belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) in triprstega detla (Picoides tridactylus) na območju Natura 2000 Kočevsko, marec 2016

Ožji gnezdilni habitat in hranjenje mladičev triprstega detla (Picoides tridactylus) na Kočevskem, februar 2016

Možnosti in nevarnosti krmiljenja orla belorepca na območju Natura 2000 Kočevsko, februar 2016

Prehranska niša orla belorepca (Haliaeetus albicilla) z idejnim predlogom za izvedbo dodatnega krmiljenja vrste v širši okolici Reškega jezera pri Kočevski Reki, februar 2016

Prvo končno poročilo o kvaliteti podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja in izviru Bilpe in Radeščice/Obrha, februar 2016

Inventarizacija jamske favne na Kočevskem – Poročilo o rezultatih raziskave pred sanacijskim čiščenjem jam, februar 2016

Izhodiščna študija socio-ekonomskega stanja območja Natura 2000 Kočevsko, februar 2016

Raziskava javnega mnenja o seznanjenosti javnosti z učinki projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314), januar 2016

Poročilo o evidentiranju izhodiščnega stanja divjega petelina (Tetrao urogallus) na projektnem območju NATURA 2000, januar 2016

Nadgraditev informacijskega sistema gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov na območjih Natura 2000, december 2015

Evidentiranje izhodiščnega stanja gozdnega jereba (Bonasa bonasia) na Kočevskem (poročilo), december 2015

Prvo vmesno poročilo o kvaliteti podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja in izviru Bilpe in Radeščice/Obrha, oktober 2015

Popis belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) na območju Natura 2000 Kočevsko, oktober 2015

Popis triprstega detla (Picoides tridactylus) na območju Natura 2000 Kočevsko, oktober 2015

Zaključno poročilo o popisu onesnaženosti 90 jam na Kočevskem, avgust 2015

Projekt čiščenja Smetljive jame, avgust 2015

Projekt čiščenja Vodna jama 1 pri Klinji vasi, avgust 2015

Projekt čiščenja Vodne jame 3 pri Klinji vasi, avgust 2015

Projekt čiščenja jame Schaffeichloch, avgust 2015

Projekt čiščenja Oneške jame, avgust 2015

Projekt čiščenja Male Stankove jame, avgust 2015

Analiza in ocena stanja projektnega območja, maj 2015

Izhodišča za upravljanje projektnega območja, maj 2015