slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Polno ime: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Kratica: ZRSVN

 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je strokovna državna institucija, ustanovljen leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno pa je začel delovati januarja 2002. Sestavljen je iz sedmih območnih enot, ki skupaj z osrednjo enoto v Ljubljani, pokrivajo celotno ozemlje Slovenije.

Primarno poslanstvo zavoda je ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno skrb namenjamo naravovarstveno najvrednejšim oziroma najbolj ogroženim območjem.

ZRSVN sodeluje pri vseh projektnih aktivnostih, kot koordinator pa je zadolžen za izvedbo akcij A1, D2, E3 ter F2.

Pripravili bomo analizo stanja ter preverili dosedanje upravljanje projektnega območja. Za ugotovljene pomanjkljivost bomo predlagali konkretne rešitve.

Da bi se izognili težavam z izvajanjem ukrepov v kasnejših akcijah, bomo že na začetku projekta k sodelovanju povabili vse ključne deležnike, s katerimi bomo na skupnih delavnicah oblikovali enotne in usklajene cilje, usmeritve in ukrepe za upravljanje območja, kar bo tudi osnova za vse nadaljnje projektne aktivnosti.

Pričakujemo, da se bo tekom projekta izoblikovala med-sektorska mreža ključnih deležnikov (Forum za Kočevsko), ki se bo vseskozi seznanjala z vsebinami projekta in sooblikovala projektne rešitve, na dolgi rok pa iskala nove projektne in razvojne priložnosti Kočevske sub-regije.

Na začetku in na koncu projekta bomo izvedli »socio-ekonomsko« evalvacijo območja. Rezultati analize bodo pokazali, ali je projekt prispeval k pozitivnim družbenim in ekonomskim rezultatom na projektnem območju ter na kakšen način deležniki dojemajo koristi projekta.

Glede na to, da gre za demonstracijski projekt, bo velik poudarek na prenosu projektnih rešitev oz. dobrih praks na druge deležnike in druga območja. Organizirali bomo izobraževanja, usposabljanja ter ozaveščanja ključnih deležnikov, dobre prakse, pa bomo na mednarodnih konferencah in strokovnih ekskurzijah širili tudi navzven.

Projektno skupino na ZRSVN sestavljamo:

  • Denis Žitnik
  • Gregor Danev
  • Boštjan Kepic
  • Lara Jogan Polak
  • Andrej Hudoklin
  • Tadej Kogovšek
  • Jasna Mulej
  • Sara Keser
  • Barbara Mavrin
  • Matic Kozina

Koordinator projekta: Denis Žitnik

T: +386 31 595 748
E: denis.zitnik@zrsvn.si

Strokovni sodelavec na projektu Boštjan Kepic

T: +386 1 244 53 66
M: bostjan.kepic@zrsvn.si

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
T: +386 1 244 53 50
F: +386 1 230 95 40
E: zrsvn.oe@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana

Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
T: +386 1 244 53 50

Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto

Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
T: +386 7 393 15 55