slen
LIFE13 NAT/SI/000314

Zavod za gozdove Slovenije

Polno ime: Zavod za gozdove Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Kočevje
Kratica: ZGS
ZGS OE Kočevje

 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Zavod za gozdove Slovenije kot pravna oseba s statusom javnega zavoda, ustanovljen z zakonom o gozdovih (UR. l. RS, št. 30/1993, s spremembami in dopolnitvami), opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih Slovenije, ne glede na lastništvo.
Zavod za gozdove Slovenije je na državnem nivoju organiziran s sedežem na Centralni enoti v Ljubljani, na regionalni ravni v 14-ih območnih enotah, na lokalnem nivoju v 93-ih krajevnih enotah in 408-ih gozdnih revirjih. V sestavi Zavoda za gozdove Slovenije je 10 lovišč s posebnim namenom, ki trajnostno gospodarijo z divjadjo, izvajajo varstvo redkih in ogroženih živalskih vrst ter opravljajo dejavnosti lovskega turizma. Na ZGS je zaposlenih 813 ljudi, od katerih je 688 gozdarskih strokovnjakov.

Glavne naloge in dejavnosti ZGS

 • zbiramo podatke o stanju in razvoju gozdov
 • izdelujemo gozdnogospodarske in lovsko-upravljavske načrte,
 • izdelujemo gozdnogojitvene načrte in načrte požarnega varstva za gozdove,
 • določamo potrebna gojitvena in varstvena dela v gozdovih,
 • sodelujemo pri prostorskem načrtovanju.
 • strokovno usmerjamo in nadziramo gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic,
 • svetujemo lastnikom gozdov v zvezi s financiranjem del v gozdovih
 • populariziramo gozdove in gozdarstvo,
 • svetujemo pri smotrni rabi lesa v energetske namene.

www.zgs.si

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA KOČEVJE

Območna enota Kočevje leži na južnem delu Slovenije in obsega območje od Turjaka na severu in do Kolpe na jugu.
Celotna površina območja meri 117.997 ha, od tega pokriva gozd kar 91.572 hektarov (78,5 % gozdnatost).
Organizacijsko je OE Kočevje razdeljena na 6 krajevnih enot s 34 revirji. V sestavi območne enote so tudi lovišča s posebnim namenom (LPN) Medved, (LPN) Snežnik Kočevska Reka in (LPN) Žitna gora.
Na ZGS OE Kočevje je zaposlenih 74 ljudi, od tega 52 gozdarskih strokovnjakov ter 19 zaposlenih na loviščih s posebnim namenom ( LPN).

www.zgs.si

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Območna enota Novo mesto obsega jugovzhodni del Slovenije in vključuje trebanjsko ter novomeško kotlino, Gorjance, Belo krajino ter vzhodni del Suhe krajine in roškega masiva.
Celotna površina območja meri 152.238 ha, od tega pokriva gozd 97.623 hektarov (64,1 % gozdnatost).
Organizacijsko je OE Novo mesto razdeljena na 6 krajevnih enot s 37 revirji.
Na ZGS OE Novo mesto je zaposlenih 55 ljudi, od tega 50 gozdarskih strokovnjakov.

www.zgs.si

POSLANSTVO – Zavoda za gozdove Slovenije

Ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij
za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov.

Zavod za gozdove sodeluje pri vseh projektnih aktivnostih, kot koordinator pa je zadolžen za izvedbo naslednji projektnih akcij:

  • A.2 – Evidentiranje izhodiščnega stanja tarčnih kvalifikacijskih vrst ter kvalifikacijskega habitatnega tipa in izhodiščne socio-ekonomske analize območij Natura 2000 Kočevsko;
  • A.3 – Priprava izvedbenih načrtov za konkretne akcije na terenu – C akcije;
  • B.1 – Zakupi zemljišč za izvedbo ukrepov v zasebnih gozdovih;
  • C.2 – Izboljšanje stanja habitata in populacije triprstega detla in belohrbtega detla;
  • C.3 – Ukrepi izboljšanja stanja habitata in populacije divjega petelina in gozdnega jereba;
  • C.4 – Izboljšanje stanja habitata in populacije orla belorepca in
  • D.1 – Merjenje učinkov konkretnih terenskih akcij z monitoringom kazalnikov stanja tarčnih vrst in njihovega habitata ter stanja tarčnega habitatnega tipa.

Obširne podatkovne baze o stanju in razvoju gozdov, ki so osnova za izdelavo 10-letnih načrtov gospodarjenja z gozdovi za posamezne gozdnogospodarske enote bomo uporabili pri pripravi strokovne analize stanja na področju gozdarstva in lovstva na celotnem projektnem območju – območju Natura 2000 Kočevsko.

Na podlagi opravljenih popisov (monitoringa) posameznih tarčnih vrst bomo evidentirali izhodiščno stanje tarčnih kvalifikacijskih vrst. Dobljene podatke bomo nadgradili s študijo oz. analizo habitatnih razmer ter podatki popisov preteklih obdobij in številnimi informacijami zaposlenih gozdarjev, ki zaradi narave svojega dela sodijo med najboljše poznavalce prostora. Tako zbrani podatki bodo izhodišče za pripravo izvedbenih načrtov za konkretne akcije na terenu.

Konkretne naravovarstvene akcije so najpomembnejši, hkrati pa tudi najobsežnejši in najbolj zahteven del projekta. Z izvedbo le teh ter predvsem z implementacijo potrebnih ukrepov, znanj in izkušenj v sistem načrtovanja gospodarjenja z gozdovi, bomo pomembno prispevali k izboljšanju življenjskih in prehranskih razmer za triprstega in belohrbtega detla, divjega petelina , gozdnega jereba ter orla belorepca, ki živi v okolici kočevsko reškega jezera.

S komunikacijo z lastniki gozdov na območjih predvidenih za varstvo tarčnih vrst bomo skušali priti do dogovorov oz. zakupa 20 ha zasebnih gozdov (za dobo 20 let) ter 300 habitatnih dreves (predvsem drevesa bukve in jelke s premerom vsaj 50 cm) ter na ta način z gospodarjenjem za vrsto nadaljevati tudi v zasebnih gozdovih.

S pridobljenimi znanji in izkušnjami iz organizacije ene največjih čistilnih akcij v Sloveniji »Očistimo Kočevsko« ter informacijami iz terena bomo prispevali pri načrtovanju, pripravi in izvedbi različnih ukrepov tako pri čiščenju onesnaženih jam kot pri omejevanju oz. preprečevanju nadaljnjega onesnaževanja le teh.
Želimo si, in tekom izvajanja projekta bomo zato napeli vse moči, izkušnje in znanja za izoblikovanje med-sektorske mreže ključnih deležnikov (Forum za Kočevsko), ki se bo ves čas trajanja projekta seznanjala z vsebinami projekta in sooblikovala projektne rešitve, na dolgi rok pa iskala nove projektne in razvojne priložnosti Kočevske sub-regije.

Projekt smo z uporabo različnih pristopov, vrsto konkretnih ukrepov ter ciljem, da projektne rešitve oz. primere dobrih praks prenesemo na druge deležnike in druga območja zasnovali kot demonstracijski projekt. Priprava številnih izobraževanj za zaposlene na ZGS OE Kočevje in Novo mesto, zaposlene na izvajalskih podjetjih, zaposlena lovce na lovišču s posebnim namenom (LPN) Medved in širše, izvedba terenskih dni s prenosom znanj in izkušenj t.i. gospodarjenja za vrsto, izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij za posamezno vrsto na terenu ter posledično strokovno utemeljena implementacija dodatnih ukrepov za vrsto ali le evidentiranje teh, ki se že izvajajo, v sistem načrtovanja gospodarjenja z gozdom bodo dolgoročno prispevala k še boljšemu stanju biotsko pestrih gozdov na območju Nature 2000 Kočevsko.

Projektno skupino na ZGS sestavljamo:

   • Tina Kotnik,
   • Zoran Bitorajc,
   • Simon Peteržinek
   • Primož Prijanovič
   • Mitja Kuretič z ekipo sodelavk in sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije (CE, OE Kočevje in OE Novo mesto).

Trudimo se, da bomo s korektnim, strokovnim in razvojno naravnanim delom prispevali k uspešnosti projekta, rezultati in konkretne naravovarstvene akcije na terenu pa bodo vodilo za delo v prihodnje.

Koordinatorka projekta: Tina Kotnik

T: +386 41 657 393
E: tina.kotnik@zgs.si

Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota

Večna pot 2, 1001 Ljubljana
T: + 386 1/470-00-50
F: + 386 1/423-53-61
E: zgs.tajnistvo@zgs.si
www.zgs.si

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
T: + 386 1/ 89-50-400
F: + 386 1/89-55-275
E: oekocevje@zgs.si
www.zgs.si

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto

Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
T: + 386 7/ 39-42-550
F: + 386 7/39-42-560
E: oenovomesto@zgs.si
www.zgs.si