slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Pričetek odkazila v drogovnjakih v GGE Briga

Objavljeno 12. 5. 2017 v Novice
Pričetek odkazila v drogovnjakih v GGE Briga

Na projektu LIFE Kočevsko so bila v mesecu aprilu dela za izboljšanje prehranjevalnih možnosti za belohrbtega detla v polnem teku. Tako kot po večini gozdnogospodarskih enot na območju Natura 2000 Kočevsko, smo z deli pričeli tudi v GGE Briga.

Predvidena skupna površina drogovnjakov v GGE Briga, kjer načrtujemo izvedbo nege drogovnjakov – obročkanja drogovnjakov,  je 26,69 ha, in sicer v oddelkih 14, 16, 37, 42, 43 in 44. Dela smo začeli v oddelku 16 (krajevno ime Kapič), kjer je za nego drogovnjakov (obročkanje) namenjenih 4,98 ha.

Celotna površina oddelka 16 znaša 32,92 ha, od tega je 92% gozdov v državni lasti. Spada v rastiščnogojitveni razred Hacquetio-Fagetum. Lesna zaloga v tem oddelku je 154 m3/ha, od tega je le 7 % iglavcev in sicer jelke.

Pri odkazilu nam gre ob sončnih dnevih precej dobro, vendar pa nam pogosto ponagaja muhasto aprilsko vreme. Tako je bilo delo zaradi novozapadlega snega kar 3 dni onemogočeno  (nadmorska višina med 630 in 870 m), veliko pa je bilo tudi dežja. Na projektu upamo, da se bo maja vreme ustalilo in bomo lahko brez težav zaključili delo. Terensko delo in odkazilo v oddelku je zahtevno, saj je dreves poškodovanih od žleda, ki je prizadel  to območje leta 2014. Po žledu podrta drevesa, ki še vedno odganjajo in onemogočajo ponovno pomlajevanje gozda, z dodatnimi gojitvenimi deli izločamo oz. odstranjujemo iz teh površin.

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje (foto: arhiv ZGS OE Kočevje)