slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Akcije in rezultati

Podrobnosti priprave naravovarstvenih izhodišč

Objavljeno 13. 1. 2015 v Akcije in rezultati

V sklopu akcije A1 se bo pripravila analiza obstoječih podatkov strokovnih služb (ARSO, ZGS, ZRSVN, ZRSVKD, ZZRS, IZVRS, ARSKTRP,…) in obstoječih sektorskih načrtov (gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot, območni lovsko-upravljavski načrti in letni lovski programi, ribiško gojitveni načrti, načrt upravljanja z vodami, letni vzdrževalni in sanacijski programi upravljanja z vodami) na območjih Natura 2000 Kočevsko. Z analizo bo narejen celostni pregled ukrepov, ki so bili izvedeni na podlagi sektorskih načrtov ter podrobneje ovrednotena uspešnost upravljanja z območij Natura 2000 Kočevsko. Oblikovale se bodo usmeritve za odpravo pomanjkljivosti ter večje usklajevanje sektorjev pri upravljanju območij Natura 2000 Kočevsko.

Celotna akcija A1 bo organizirana po načelu vključevanja deležnikov (participacije). Po opravljeni analizi sektorskih podatkov bodo organizirane 3 najpomembnejše sektorske delavnice: gozdarstvo in lovstvo, vode in ribištvo ter kmetijstvo in prostorsko načrtovanje, na katerih se bo predstavilo rezultate analiz ter skupaj z deležniki pripravila sektorska SWOT analiza.

Na podlagi sektorski SWOT delavnic se bo izdelal dokument »Izhodišča za upravljanje območij Natura 2000 Kočevsko«. V Izhodiščih bodo konkretizirane upravljavske cone območij Natura 2000 Kočevsko, ki bodo nadgrajene z območji aktivnih in pasivnih ukrepov za posamezne sektorje. Vsebina Izhodišč bo osnova za nadaljnje delo na izvajanju projekta.